کارگاه تجربه ی فضای بینا رشته ای

کارگاه تجربه ی فضای بینا رشته یی

نام مدرس: سعید روانبخش
مجموع ساعات آموزش: 30

روند آموزش به دلیل تأثیر پذیری از تحولات هنری، همواره باید از نو طراحی و تعریف شود. هدف از برگزاری این دوره، هماهنگ كردن روند آموزش با تحولات هنری جهان است تا از راه ایجاد فضا برای برون‌ریزی خلاقیت‌های ایده‌محور دانشجویان بر پایه ۱ فضای اقلیدسی كه درك تجسمی فضای دوبعدی است، و ۲ فضای چند رسانه‌ای كه خلاقیت‌های هنری در بستر فضای ذهنی می‌تواند به اشكال گوناگون هنر معاصر نمود پیدا كند، دانشجویان با تجربه‌های هنری روز آشنا شوند.

این دوره برای دانشجویانی طراحی شده كه تمایل به فضای میان رشته‌ای در آثارشان شناخته شده یا در مزربندی گرایش‌های هنری خود گرفتار تردیداند. این تردید خود یك ویژگی است و می‌توان آن را پرورش داد. آشنایی با رسانه‌های معاصر به صورت كارگاهی از هدف‌های اصلی این دوره است اما پیش از این تمرین‌های مداوم ذهنی و یافتن روش ثبت ایده‌ای ذهنی با تكنیك مناسب ضروری است.