تاریخ هنر مدرن (مدرنیته و مدرنیسم)

تاریخ هنر مدرن (مدرنیته و مدرنیسم)

درس گفتارهای مدرنیته و مدرنیسم به عنوان پاره نخست كلاس تاریخ هنر مدرن، یك دوره بنیادین است كه در سه ترم به بررسی چیستی هنر در جامعه مدرن در محدود دو سده اخیر می‌پردازد. این دوره فراهم آوردنده اطلاعاتی كلیدی است كه دانشجویان هنر برای فعالیت‌های نظری یا عملی خود در دنیای معاصر نیاز دارند. افزون بر رخدادهای درونی تاریخ هنر، زمینه اجتماعی تحولات هنری از سرفصل‌های جذاب این درس گفتارهاست. هر ترم شامل ده جلسه و مضامین اصلی هر ترم

۱ مدرنیته،

۲ چالش‌های مدرنیته و 

۳ مدرنیسم است.