تاریخ هنر مدرن (پست مدرنیسم)

تاریخ هنر مدرن (پست مدرنیسم)

درس گفتارهای پست مدرنیسم پاره دوم كلاس تاریخ هنر مدرن است كه طی نه ماه (در قالب سه ترم مستقل) اصلی‌ترین عناصر و مفاهیم سازنده پست مدرنیسم در چند دهه اخیر را با ارجاع به آثار هنرمندان و اندیشگران هنری فعال در این مقطع تبیین و تحلیل می‌كند. برای ترسیم تصویری بزرگتر از این تحول تمدنی، به ضرورت، دیگر جریآن‌های فرهنگی و اجتماعی شكل دهنده عصر پست مدرن مرور می‌شوند. این درس گفتارها مبنایی تاریخی دارند و مضامین اصلی هر ترم شامل :

۱ پست مدرنیسم اولیه و مدرنیسم متأخر

۲ اوج پست مدرنیسم و

۳ پس از پست مدرنیسم است.

دركی مقدماتی از تاریخ هنر مدرن در فهم این مباحث بسیار مؤثر خواهد بود.