روند تبدیل اندیشه به فرم - نظری و علمی

روند تبدیل اندیشه به فرم - نظری و عملی

بنابر دگرشویندگی و پیشرفت مظاهر زندگی و حضور بیشمار نشانه‌های بصری كه پیام‌ها و اندیشه‌های امروزین را انتقال می‌دهند و جهان ما را طراحی و سازماندهی كرده و ساختارهای تفكر و خلاقیت را در همه عرصه‌های فعالیت انسانی برپا می‌كنند، برنامه‌های آموزشی این كلاس بر محورهای زیر استوار است:

۱- اندیشه و ایده

كشف روند شكل‌های عمومی پنج حس (بینایی، چشایی، گیری فرم در وهله اول برگرفته از دریافت شنوایی، بویایی و بساوایی) است.

در وهله دوم، شناخت ادراكی، با توجه به بستر استنتاج و درك چرایی جهان حاصل می‌شود و نتیجه آن به فرم می‌انجامد. در این بخش از كلاس، مراحل مختلف كشف، احساس و درك از طبیعت و ها (معلول) ها (علت) و اثر پذیرنده‌های جهان بررسی می‌شود. رابطه دیالكتیك اثر گذارنده سامانه فرم در فرآیندی طبیعی و مبتنی بر چرایی و منطق حاكم بر روابط جهان، همچون سامانه و زمینه ضروری پندار و تولید اثر هنری، تحلیل می‌شود.

۲- طراحی و پردازش ایده ذهنی

در این قسمت با توجه به سرفصل‌گیری اندیشه خلاق و تبدیل آن به فرمی بدیع‌های زیر روند شكل توضیح داده می شود.

چگونگی نگریستن در جهان فرم‌ها.

فضا (مفهوم و ساختار قرار گرفتن فرم در فضا).

طراحی محض (طراحی به مفهوم كشف، احساس و ضبط و ثبت فرم بصری).

طراحی سریع، حركت و موومان (درك حركت به مفهوم دگرشوندگی، زندگی و مرگ و باززایی جهان).

طراحی عملی فرم در فضای ذهنی و عینی.

۳- تعریف و اجرای پروژه پایانی

در این مرحله، روند شكل‌گیری یك ایده، طراحی و تبدیل آن به اثر هنری به صورت پیوسته و سازمان یافته آموزش داده می‌شود. روند مرئی‌سازی اندیشه به فرم، با شناخت راهكارهای نوین بیانی و با استفاده از امكانات رسآن‌های جدید، طراحی مجازی، عكاسی، ویدیوآرت، اینستالیشن (چیدمان) و اجرا (پرفورمنس) انجام می‌پذیرد.