هنر مدرن (انگلیسی)

هنر مدرن (انگلیسی)

كلاس هنر مدرن به زبان انگلیسی، یك دوره نه ماهه نظری/كارگاهی است كه در سه ترم، مهم‌ترین ویژگی‌های هنر مدرن در قرن بیستم از سه زاویه مختلف (جریآن‌ها و مفاهیم، هنرمندان، نظریه‌ها) بررسی می‌شود. در هر ترم از منظر مستقل یكی از این دیدگاه‌ها به مدرنیسم و پست مدرنیسم در هنرهای تجسمی پرداخته می‌شود. هدف دیگر این دوره افزایش توانمندی‌های دانشجویان در زبان انگلیسی و در ارتباط با فعالیت‌های عملی یا نظری ایشان است. در این دوره، دو مهارت آكادمیك خواندن و نوشتن در سطح پیشرفته آموزش داده می‌شود. هر ترم شامل ده جلسه و مضامین هر ترم شامل:

۱ جریآن‌ها و مفاهیم

۲ هنرمندان و

۳ منتقدان و نظریه‌هاست.

برای پذیرش در دوره هنر مدرن (انگلیسی)، شركت در یك آزمون تعیین سطح یا مصاحبه ضروری است.