کارگاه تجربه ی فضای بینا رشته یی

کارگاه تجربه ی فضای بینا رشته یی

هدف از برگزاری این دوره، هماهنگ كردن روند آموزش با تحولات هنری جهان است. در این دوره ایجاد فضا برای برون‌ریزی خلاقیت‌های ایده‌محور دانشجویان بر پایه ۱ فضای اقلیدسی كه درك تجسمی فضای دو بعدی است و ۲ فضای چند رسانه‌ای كه خلاقیت‌های هنری در بستر فضای ذهنی می‌تواند به اشكال گوناگون هنر معاصر نمود پیدا كند، مد نظر خواهد بود.

این كارگاه برای دانشجویانی طراحی شده كه تمایل به فضای میان رشته‌ای در آثارشان شناخته شده یا در مرزبندی گرایش‌های هنری خود گرفتار تردیدند. این تردید خود یك ویژگی است و می‌توان آن را پرورش داد. آشنایی با رسانه‌های معاصر به صورت كارگاهی از هدف‌های اصلی این دوره است اما پیش از این تمرین‌های مداوم ذهنی و یافتن روش ثبت ایده‌ای ذهنی با تكنیك مناسب ضروری است. آسان سازی تبدیل ایده طراحی به ایده‌ای قابل ارائه یا اجرا، تهیه ماكت و بررسی ماكت برای رفع نقایص از فعالیت‌های عملی این دوره است.