کارگاه نقد هنری

کارگاه نقد هنری

نقد در پی ارتقاع آگاهی‌های هنری و نشان دادن چگونگی برخورد با آثار هنری است. در این دوره دانشجویان با مفاهیم اساسی نقد آشنا می‌شوند. عناصری از اثر هنری كه منتقد باید به آن توجه كند شناسایی مورد توجه قرار خواهد گرفت و اعم از عناصر فیزیكی، تاریخی، اجتماعی و زیبایی دانشجویان با شیوه‌های مختلف نقد آشنا شده و تحلیل و نقد آثار و نمایشگاه‌های هنری را به صورت كارگاهی (نظری و عملی) تجربه خواهند كرد.