آشنایی با تکنیک های عکاسی دیجیتال

آشنایی با تکنیک‌های عکاسی دیجیتال

هدف از برپایی این دوره، آشنایی هنرجویان با تكنیك دیجیتال و پردازش عكس‌هاست. مطالب از پایه‌ای‌ترین اصول و مفاهیم شروع می‌شود و با نكات پیشرفته‌ای كه مبدأ عكاسی حرفه‌ای تلقی می‌شود، پایان می‌گیرد. برای رسیدن به دانش عكاسی دیجیتال و تكنیك‌های آن باید از مسیر عكاسی فیلم و نگاتیو گذشت و به همین دلیل در طول دوره همه مباحث مربوط به شناخت دوربین، لنز، نورسنجی و ... و همچنین نكات لازم اعم از وجوه مطرح در عرصه دیجیتال و فیلم و نكات اشتراك و افتراق ذكر خواهد شد. در زمینه پردازش عكس، روندی كه در تاریكخانه صورت می‌گیرد اكنون در تاریكخانه دیجیتال ترجمان و بازسازی شده و آشنایی با محیط نرم‌افزار مطرح در این زمینه و به كارگیری آن با توجه به مطالبی كه در كلاس ارائه می‌شود، از نكات مهم آموزش در این دوره است.