آشنایی با فلسفه و فلسفه هنر

آشنایی با فلسفه و فلسفه هنر

این دوره به فلسفه بطور خاص و اهمیت آن در فضای هنر، بخصوص هنرهای تجسمی می‌پردازد.