فایبر آرت

فایبر آرت

فایبر آرت در جهت مركزیت‌زدایی از رویكرد ریشه‌دار در رسانه‌های سنتی آشنا همچون نقاشی و در روند شناخت تفكر زیباشناسانه و شناخت یكی از جذاب‌ترین رسانه‌های جدید در هنر معاصر است. این كلاس امكان گسست از محدودیت رسانه‌ها و رشته‌های هنری قدیمی و تكنیك‌های آشنا اما به حاشیه رانده شده را بررسی می‌كند و رویكری دگرگون در كاربست مواد جدید در هنر امروز را مطرح می‌نماید. شرح عمده مفاهیم جلسات عبارتند از شناخت تاریخی جنبش رسمی فایبر آرت و بررسی چگونگی تكوین و علل افول آن، بررسی تحلیلی حركت موسوم به "مجسمه نرم" در نیمه دوم سده بیستم، رویكرد به رسانه نرم و ارتباط آن با گرایش‌های مفهومی در هنر جدید، رویكرد به رسانه نرم و ارتباط آن با گرایش‌های فمینیستی در هنر جدید، نقش ویژه تفكر و هنر ژاپن در رویكرد نوین به رسانه به ویژه رسانه نرم در سطح جهانی.