فلسفه هنر پست مدرن

فلسفه هنر پست مدرن

این دوره در سه بخش اصلی مدرنیسم، بحران مدرنیسم و پست مدرنیسم ارائه می‌شود.

۱- مدرنیسم

مدرنیسم در نظریه هنر، میراث دوگانه فرم و محتوا. درس گفتارهایی از هگل، نقد سوم كانت و مباحثی در مورد ارنست گامبریج و سنت هگلی و رمانتیك‌های آلمانی و نظریه‌ی زیباشناختی فرانسوی.

۲- بحران مدرنیسم

حقیقت و مسئله بازنمایی. شامل مباحث: نیچه، در باب حقیقت و دروغ به معنایی فرا اخلاقی. هایدگر، پدیدارشناسی هنر و هستی‌شناسی بنیادین. اكسپرسیونیسم. ماركسیسم و نظریه انتقادی. ایده آوانگارد. جهان حاضر و آماده مارسل دوشان.

۳- پست مدرنیسم

مبانی فلسفی و زمینه‌های تاریخی، هنر پست مدرن.