آرشیو خبر

آشنایی با طراحی در دهه های اخیر

- فشرده ای تاریخی از نقش های مختلف طراحی: مرحله ای مقدماتی برای خلق اثر، اهمیت یافتن به خاطر بلاواسطه و بیانگر بودن، مورد توجه قرار گرفتن به علت بارز بودن فرایند خلق، تبدیل به رسانه ای مهم و آلترناتیو، گسترده و سیال شدن تعریف طراحی

- نگاهی به چند نمایشگاه مهم طراحی در سال های اخیر

- مروری بر نمونه های برجسته طراحی در دو دهه اخیر

حمید سوری

فهرست اخبار