آرشیو خبر

دوره تاریخ تحلیلی هنر از منظر زندگی خصوصی یک شاهکار

دوره تاریخ تحلیلی هنر از منظر زندگی خصوصی یک شاهکار

مجموعه « زندگی خصوصی یک شاهکار» خود شاهکاری است در مستندسازی آثار هنری.  آثار هنری این مجموعه شاهکارهای شناخته‌شدۀ تاریخ هنرند؛ جسور و انقلابی، درخـشان و تاثیرگذار؛ و هر یک داستان‌های شنیدنی و رازهای نگفته خود را دارند. در پس آنها داستان رقابـت‌ها، رفاقـت‌ها، جنـگ‌ ها، انقلاب‌ها، عشق‌ها، جنجال‌ها، و سرمایه ‌ها نهفته است. در این مجموعه، داستان این آثار نه تنها در زمانۀ تولید، بلکه قرن‌ها پس از آن، در تاثیرشان بر فرهنگ عمومی، سرنوشتی که در حکم یک شیء از سـر گذراندند، از جملـه دزدی‌هـا، خـرید و فروش‌ها، فرارها، خشونـت‌ها و تخـریب‌ها، و سرانجـام، نمـادشدن‌ و از فـرهنگ عـامه سردرآوردن. در این مجـموعه طیف متنوعی از تحلیل‌های فـرمی و بافتاری را در کنار اطـلاعات تاریـخی و زندگی‌نامه‌ای، از زبان منتقدان، موزه‌داران و هنرشناسان مختلف خواهیم شنید. بسیاری این تحلیل‌ها بر مواضع مختلف اندیشگی و حوزه‌های مختلف نقد هنر و تاریخ هنر نو متکی هستند. طی این دوره، هلیا دارابی، مدرس باسابقۀ تاریخ و نقـد هنر، این مجموعه را با توضیح و تحـشیه‌های مفصل در چارسـوی هنر تدریس می‌کند و علاوه بر افزودن جزئیات مختلف تاریخ هنری، تحلیل‌های ارائه‌شده در فیلم‌ها، از زبان منتقدان و کـارشنـاسان را، تشـریح و تفسـیر میکند و از منـظر رویـکردهای نقـد هنـر به بررسـی می‌گـذارد.

فهرست اخبار