آرشیو خبر

شناخت اسطوره های ایران

مرکز فرهنگی هنری چارسو برگزار میکند:
... شناخت اسطوره های ایران...

دکتر ژاله آموزگار

برای کسب اطلاعات بیشتر با چارسو تماس بگیرید.
٠٢١٢٢٨۶١٣۵۶
٠٢١٢٢٨۶٩۵٩۵


و یا به این شماره در واتساپ (پیام) بدهید.

٠٩٣۶۴٠٧٧٣٨٨

فهرست اخبار