آرشیو خبر

شناخت اسطوره های همسایگان

مرکـز فرهنگی هنـری چارسـو افتـخار داشته است که از سال ۱۳۸۹ میزبان استـاد ژالـه آموزگار، برای برگزاری دوره هـای شناخت اساطیر ایران و همسایگان باشد.

۱.اسطوره های ایران

تاریخ اساطیری، تاریخـی است بر پایه باورهای مردمان یك سـرزمیـن كه اسطـوره‌ها در آن نقـش عمده دارند. تاریخ اساطیری ایران كه دستـرسی بدان ازطریق آثار و نوشته‌های كهن امكان‌پذیر است، دنیای پر رمـز و رازی است كه در دوران اساطیری دوازده هزار ساله‌ای شكل می‌گیرد، باآفریـنش مینُوی (فراسویی) جهان، با گروه ایزدان و دیوان، با آفرینش پیش نمونـه‌ها و انسـان و دنیای مادی، با سلـسه‌های پیشدادیان و كیانیـان، با پهلوانانی همچـون گرشاسـب، آرش، رستم و...، با موعودها و پایان جهـان و به هـم پیوستن گیتی و مینو.

۲. اسطوره‌های همسایگان

این دوره شامل آشنایی با اسطوره‌های مصـر، بین‌النـهرین، یونان و هند است.

برای رزرو این کلاس با مرکز فرهنگی هنری چارسو تماس بگیرید.

۲۲۸۶۱۳۵۶-۲۲۸۶۹۵۹۵

 

فهرست اخبار