آرشیو خبر

شناخت تصویر معاصر

در این دوره شیوه ها و ظرفیت های موجود برای ورود به مبحث تاریخ هنر ایران و چالش های عملی و نظری پیش رو در بررسی گوشه هایی از تاریخ هنر معاصر و گذشته ایران به بحث گذاشته میشود. و از خلال آن چند سرفصل مهم از جمله تاریخ عکاسی در ایران، هنر قاجار، هنر نوگرا و هنر معاصر بررسی و بازخوانی می شود.

مدرس: سامک دل زنده

فهرست اخبار