آرشیو خبر

نهادهای هنری و نقد نهادی هنر

نهادهای هنری و نقد نهادی هنر
نهادهای هنری (بازار هنر، موزه، آموزش، کیوریتور و ...) چه نقش و دخالتی در تعریف و جهت دهی هنر دارند؟
هنرمندان چگونه با آثار و کنش هایشان با نهادهای هنری مواجه می شوند، نقدشان کرده و در روندشان مداخله می کنند؟
 

فهرست اخبار