آرشیو خبر

ورکشاپ یک روزه ی آشنایی با Submittable

ورکشاپ یک روزه ی آشنایی با Submittable 

چگونه آثار هنری خود را به دنیا معرفی کنیم؟

چگونه آثار خود را رایگان برای مجله‌های ادبی و هنری دنیا بفرستیم؟

آشنایی بیشتر با فضای ادبی هنری غرب

نگارش معرفی هنرمند

چگونه داوطلبانه با مجله‌های معتبر دنیا کار کنیم؟

چگونه در مسابقات هنری شرکت کنیم؟

مدرس: سیاوش سعدلو

 

فهرست اخبار