آرشیو خبر

کارگاه نگارش «گزاره ی هنرمند»

کارگاه نگارش « گزاره ی هنرمند »

به زبان انگلیسی مدرس:‌

سیاوش سعدلو (نویسنده، مترجم، ویراستار)

سرفصل های کارگاه:

هویت اثر

هویت هنرمند

فرایند نویسی

واژه گزینی

مختصر نویسی

ویرایش

برای رزرو با چارسو تماس بگیرید.

۲۸۶۱۳۵۶-۲۲۸۶۹۵۹۵

فهرست اخبار