آرشیو خبر

کارگاه ویدئوآرت

ویدئو به عنوان ابزاری که قابلیـت ضبط وپخـش همزمـان دارد همــواره با آگاهی هنـرمند از خـود وعملکـردش در مقابل دوربین عجـین شده است و در بسیاری از مـوارد شرایط خود شیفتگی را بازتاب می دهد.در این کارگاه با مبنا قراردادن مقاله “ زیبایی شناسی خـودشیفتگی ” نوشته “ رزالیند کراس” و بررسی و تحلیل آثـار هنـرِ ویـدئـویی نـارسیسیستـیکِ دهـه هـای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰آمـریکا، به شـیوه های گوناگون استفاده از ابـزارِ ویـدئـویی مـی پـردازیـم. با استـفاده ازتئـوری های فروید و لاکان ، شرایط خودشیفتگی را کاوش خواهیم کردتا ریشه ها ونقاط مشتـرک میان فـراینـد روان تحلیـلی و تجـربه و آزمون با ابزارویدئویی را نشان دهیم.

امیر شهامت منش

فهرست اخبار