چاپ هنری
بازدید : 3479

چاپ هنری

دوره آموزشی چاپ‌های دستی شامل آشنایی با تكنیك‌های چاپ چوب، لینولئوم (زیلوگرافی) و فلز (كالكوگرافی) است. در ابتدا، تكنیك‌های چاپ لینولئوم، چوب، انطباق طراحی و تفكیك آموزش داده می‌شود و با آموزش روش‌های انتقال طرح، حكاكی و رنگ‌آمیزی، شناخت مركب‌ها و ابزار كار و درنهایت دریافت نمونه چاپ ادامه می‌یابد. چاپ فلز شامل شناخت تكنیك‌های چاپ مستقیم (درای پوینت) و غیر مستقیم (اچینگ و اكواتینت) است كه دانشجویان هر دو روش را تا مرحله دریافت چاپ و تكثیر تجربه كرده و در حین آموزش با رنگ‌ها، مواد ثابت كننده، ورنی‌ها و شوینده‌های نقاشی‌وار را به صورت نظری فراخواهد گرفت.

توضیحات

  • نام مدرس: یوسف شریف کاظمی
  • مجموع ساعات آموزش: 45