تحلیل تصویر و نقد مطبوعاتی هنر

تحلیل تصویر و نقد مطبوعاتی هنر

كارگاه نقد هنر و تحلیل تصویر دوره‌ای دو ماهه است كه در آن چگونگی مواجهه و ارتباط برقرار كردن حرفه‌ای یا تصویر و نیز نقد هنری (با تأكید بر نقد هنری مطبوعاتی) آموزش داده شده و مهارت‌های مرتبط با آن تمرین می‌شود. این كلاس برای كمك به رفع یكی از مهم‌ترین كمبودهای فضای هنری ایران، یعنی نقد هنر، گام برمی‌دارد و هدف نهایی آن توانمند كردن دانشجویان برای نوشتن نقد خوب و سالم است.