شناخت اسطوره های ایران و همسایگان

شناخت اسطوره‌های ایران و همسایگان

این دوره در دو بخش اسطوره‌های ایران و اسطوره‌های همسایگان ایران ارائه می‌شود.

۱- اسطوره‌های ایران

تاریخ اساطیری، تاریخی است بر پایه باورهای مردمان یك سرزمین كه اسطوره‌ها در آن نقش عمده دارند. تاریخ اساطیری ایران كه دسترسی بدان از طریق آثار و نوشته‌های كهن امكان‌پذیر است، دنیای پر رمز و رازی است كه در دوران اساطیری دوازده هزار ساله‌ای شكل می‌گیرد، با آفرینش مینُوی (فراسویی) جهان، با گروه ایزدان و دیوان، با آفرینش پیش نمونه‌ها و انسان و دنیای مادی، با سلسه‌های پیشدادیان و كیانیان، با پهلوانی پهلوانانی همچون گرشاسب، آرش، رستم و ...، با موعودها و پایان جهان و به هم پیوستن گیتی و مینو.

سلسه گفتار در كلاس اساطیر ایران با سرفصل‌هایی همچون مفهموم و تعاریف اسطوره و دلیل وجودی آن، بن‌مایه‌های اساطیری، منابع اساطیر ایران، خدایان هندو ایرانی و تطبیق آن‌ها با طبقات اجتماعی، ویژگی‌های اساطیر ایران و توصیف ایزدان و دیوان و یورش اهریمن، آفرینش پیش نمونه‌ها و دنیای مادی و دوران شش هزار ساله گیتی با شاهان پیشدادی و كیانی، ظهور زرتشت و موعودها و پایان جهان شكل خواهد گرفت.

۲- اسطوره‌های همسایگان

این دوره شامل آشنایی با اسطوره‌های مصر، بین‌النهرین، یونان و هند است.