تکنیک های تجربی

تکنیک‌های تجربی

نام مدرس: المیرا میرمیران
مجموع ساعات آموزش: 24

در این دوره تكنیك‌های متداول چاپ فلز (كالكوگرافی) و تكنیك‌های تجربی مدرس فقط برای فلز آموزش داده می‌شود. آموزش از بررسی طراحی دانشجویان و انطباق آن با تكنیك‌های تجربی و رایج چاپ دستی آغاز و با تدریس تكنیك‌های ورنی صابون، اسید نیتریك، شكر، نمك، ورنی جامد، شیوه كلیفون و شیوه نقاشی‌وار ادامه می‌یابد. این دوره برای دانشجویانی توصیه می‌شود كه با چاپ فلز آشنا بوده و برای ارتقای مهارت‌های تكنیكی تا مرحله ساخت كلیشه و دریافت تیراژ مایل به گذراندن این دوره هستند. همچنین در پایان هر دوره آموزشی چاپ، نمایشگاه سالانه از گزیده آثار هنرجویان برگزار می‌شود.