کارگاه تخصصی رنگ

کارگاه تخصصی رنگ

نام مدرس: سعید روانبخش
مجموع ساعات آموزش: 48

كارگاه تخصصی رنگ دو گرایش اصلی دارد:

۱ شناخت پیگمنت‌ها، مدیوم‌ها، زیرساخت‌ها و تركیب مواد نقاشی كه آموزش به صورت كارگاهی ارائه شده و دانشجویان آموخته‌های خود را در آثار نقاشی به كار گرفته می‌گیرند.

۲ آموزش كارگاهی فنون نقاشی با تجربه روش‌های لایه‌گذاری و استفاده از فیلم رنگ‌های پوششی و كم‌پوشش. دانشجویان بر اساس این آموزش‌ها به ایجاد فضای هماهنگ با استفاده از دانش بصری و درك تركیب‌بندی رنگ‌ها، و برقراری تعادل میان محیط عینی و برداشت ذهنی پرداخته و به سوی كسب استقلال در ایده‌پردازی و روش هماهنگ‌سازی آن با فضای بصری هدایت می‌شود.