کارگاه های آزاد

کارگاه‌های آزاد

 

کارگاه آزاد در حال حاضر منحصر به کارگاه چاپ هنری است و برای استفاده دانشجویان، هنرمندان، مدرسین هنر و هنرمندان قابل استفاده است.